Krzysztof Kociszewski

   • 10km – 38:38:00
  • 1/2M – 01:24:28
  • Maraton – 02:59:16