Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Warszawiaky Athletics Club
NIP: 118 208 5728
warszawiaky@hotmail.com
Konto Bankowe:
61 1140 2004 0000 3802 8001 3041

 

Statut Stowarzyszenia WARSZAWIAKY Athletics Club

Rozdział 1
Nazwa, siedziba i teren działania Stowarzyszenia

 • 1
 1. Stowarzyszenie Warszawiaky Athletics Club, zwane dalej Stowarzyszeniem, ma na celu propagowanie i organizowanie kultury fizycznej oraz sportu.
 2. Stowarzyszenie używa nazwy skróconej Warszawiaky.
 • 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

 • 3
 1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar całej Polski, a w szczególności miasto Warszawa
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa
 • 4

Stowarzyszenie działa w formie stowarzyszenia zarejestrowanego i z tego tytułu posiada osobowość prawną i funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 • 5

Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 • 6

Stowarzyszenie może być członkiem i zrzeszać się w innych organizacjach sportowych.

Rozdział 2
Cele i środki działania

 • 7

Stowarzyszenie jest dobrowolne, samorządne i trwałe, a jego celem jest:

 1. propagowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród młodzieży i osób dorosłych,
 2. ochrona i promocja zdrowia,
 3. przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez wychowywanie w duchu sportowej rywalizacji oraz organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
 4. podnoszenie poziomu sportowego członków Stowarzyszenia,
 5. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia,
 6. uczestnictwo w zawodach sportowych na terenie i poza granicami RP,
 7. promowanie miasta stołecznego Warszawa poprzez sport.
 • 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie wspólnych spotkań biegowych,
 2. organizowanie zawodów sportowych, treningów i obozów szkoleniowych,
 3. prowadzenie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 4. uczestnictwo w zawodach z założeniem, iż celem nie jest osiągniecie zysku w tym zakresie (działalność niedochodowa)
 5. współpracę członków Stowarzyszenia i ich sympatyków,
 6. prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności Stowarzyszenia,
 7. prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w następujących formach:
  • organizowanie wspólnych spotkań biegowych;
  • organizowanie oraz wspieranie organizacji imprez biegowych, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;
  • organizowanie wspólnych wyjazdów na imprezy biegowe;
  • prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym organizowanie sympozjów i konferencji.
 8. współdziałanie z innymi organizacjami, przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi w celu realizacji celów statutowych.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 • 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd po uprzednim przedstawieniu pisemnej deklaracji opatrzonej przynajmniej dwoma podpisami członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia na zasadach ustalonych w art. 3. ust. 2 i 3 ustawy Prawa o stowarzyszeniach.

 • 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym zgodnie z art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
2. reprezentowania barw Stowarzyszenia w zawodach sportowych oraz noszenia stroju sportowego w barwach Stowarzyszenia,

 • 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
  2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. godne reprezentowanie barw Stowarzyszenia,
  4. opłacanie składek członkowskich.
 • 13

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc finansową lub rzeczową dla Stowarzyszenia. Członkowie wspierający mają prawo do głosu doradczego, bez czynnego i biernego prawa wyborczego.

 • 14

Honorowym członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa, która jest szczególnie zasłużona dla rozwoju Stowarzyszenia. Tytuł nadawany jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu. Honorowy członek Stowarzyszenia ma prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 • 15

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji członka,
2. śmierci,
3. rozwiązania Stowarzyszenia,
4. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu nieprzestrzegania Statutu.

 • 16

Od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale wraz z jej uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

 • 17
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
  b) Zarząd Stowarzyszenia,
  c) Komisja Rewizyjna.
  2. Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna powoływane są na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia na czteroletnią kadencję w drodze wyborów, które odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
 • 18
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
  2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
  3. O terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 • 19

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane na skutek:
a) uchwały Zarządu podjętej większością głosów
b)wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych

 • 20

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:
1. dokonuje wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
2. określa główne kierunki i programy działalności sportowej, organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia,
3. uchwala regulamin Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. przyjmuje i rozpatruje sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. uchwala na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia,
6. wybiera członków Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika oraz członków Komisji Rewizyjnej,
7. podejmuje uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia,
8. nadaje tytuł honorowego członka Stowarzyszenia,
9. ustala wysokość składek członkowskich,
10. rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu Stowarzyszenia ws. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
11. uchwala regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
12. podejmuje decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz.

 • 21

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 • 22
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika, wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na okres 4 lat.
  2. Głosy przy wyborze Zarządu Stowarzyszenia oddawane są na poszczególnych kandydatów w trybie tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.
  3. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia odbywa się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
  4. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności przynajmniej połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa z zastrzeżeniem § 24 Statutu.
 • 23

Zarząd Stowarzyszenia:
1. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu,
2. ustala okresowe plany działalności w oparciu o uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
3. składa sprawozdania z działalności Zarządu przed Walnym Zebraniem,
4. zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
5. pozyskuje środki finansowe na działalność Stowarzyszenia,
6. zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
7. powołuje komisje problemowe i zespoły doradcze,
8. rozpatruje i rozstrzyga spory między członkami Stowarzyszenia,
9. przyjmuje i skreśla członków Stowarzyszenia,
10. może zatrudnić pracowników do realizacji zadań.

 • 24

Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź na szkodę Stowarzyszenia. Uchwały o zawieszeniu w czynnościach podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia.

 • 25

W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – organowi, w którego składzie powstał wakat przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków danego organu pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków tego organu pochodzących z wyboru. Uzupełnienia składu dokonuje się spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów.

 • 26
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na okres 4 lat w tajnym głosowaniu.
  2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowej działalności Stowarzyszenia.
  3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej polowy liczby członków Komisji Rewizyjnej.
 • 27

Komisja Rewizyjna:
1. kontroluje działalność statutową i finansową Stowarzyszenia,
2. wydaje zalecenia pokontrolne w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określa terminy oraz sposób ich usunięcia,
3. składa sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
4. wnioskuje o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5. występuje z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia bądź zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem działań Zarządu.

Rozdział 5
Majątek

 • 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz fundusze, które mogą być przeznaczone wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 • 29

Fundusze Stowarzyszenia składają się z:
1. składek członkowskich,
2. subwencji i dotacji,
3. wpływów z działalności gospodarczej,
4. darowizn, spadków,
5. dochodów z majątku.

 • 30

Do występowania w imieniu Stowarzyszenia na zewnątrz oraz dla ważności oświadczeń, w szczególności w zakresie podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie działających łącznie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa.

Rozdział 6
Działalność gospodarcza

 • 31
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
  2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą:
  A/ działalność klubów sportowych – 93.12.Z
  B/ pozostała działalność związana ze sportem – 93.19.Z
  C/ działalność obiektów sportowych – 93.11.Z
  D/ pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z

z tym zastrzeżeniem, iż z tak określonego przedmiotu działalności gospodarczej Stowarzyszenia wyłączone są działania stanowiące działalność statutową Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie swojej działalności statutowej, skreślonej w §7 i  8 niniejszego statutu.

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

 • 32

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia..

 • 33

1.Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.